ឯកសារ​តម្លើង​ Theme Documentation

* របៀប​តម្លើង​ស្បែកប្លក់ - Theme Installation:
១. បើក File Theme ដែល​មាន​កន្ទុយ .xml ជាមួយ​កម្មវិធី Notepad ឬ កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​ទៀត រួច​ចម្លង​កូដ​ទាំងអស់​នោះ
២. ចូល​ទៅ​កាន់ Theme => Edit HTML ធ្វើ​ការ Paste កូដ​ទាំង​អស់​ដែល​អ្នក​បាន​ចម្លង​ដាក់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្ទាំង Edit HTML រួច​បំពេញ License Key ដែល​អ្នក​ទទួល​បាន​ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​ប្លក់។

* មឺនុយ - Main Menu:
Normal Menu (សរសេរ​ធម្មតា)
_Menu Level 1.0 (សរសេរ​សញ្ញា _Underscore ចំនួន​១)
__Menu Level 2.0 (សរសេរ​សញ្ញា __Underscore ចំនួន​២)
ចំណាំ៖ __Menu Level 2.0 ត្រូវ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ក្រោម _Menu Level 1.0 ។

* Ticker Posts:
- Ticker Posts by Recent: {getTicker} $label={recent}
- Ticker Posts by Label: {getTicker} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getTicker} $label={Thai Drama}

* Featured Posts:
- Featured Posts by Recent: {getFeatured} $results={number} $label={recent}
- Featured Posts by Label: {getFeatured} $results={number} $label={label_name}
ឧទាហរណ៍៖ {getFeatured} $results={4} $label={Chinese Movie}

* Custom Labels (Labels នៅ​លើ​រូបភាព Thumbnail):
+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងឆ្វេង: ( មាន​ចំនួន ៩ Labels )
- {cc} : សម្រាប់​បង្ហាញ Icon [Subtitles / Closed Caption (CC)] ( សម្រាប់ Subtitles ច្រើន​លើស​ពី ១ Subtitle )
- {completed} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [COMPLETED] ( សម្រាប់​រឿង​ភាគ​ចេញ​ចប់ )
- {end} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [END] ( សម្រាប់​រឿង​ភាគ​ចេញ​ចប់ )
- {engsub} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ENG_Sub] ( Subtitle ភាសា​អង់គ្លេស )
- {khsub} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [KH_Sub] ( Subtitle ភាសាខ្មែរ )
- {khdub} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [និយាយខ្មែរ] ( សម្រាប់​រឿង​និយាយ​ភាសាខ្មែរ )
- {original} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ភាសាដើម] ( សម្រាប់​រឿង​និយាយ​ភាសាដើម )
- {ongoing} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [ONGOING] ( សម្រាប់​រឿង​ភាគ​នៅ​មាន​ភាគ​ត )
- {upcoming} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ [UPCOMING] ( សម្រាប់​រឿង​នឹង​ចេញ​នៅ​ពេល​ខាង​មុខ )

+ ផ្នែក​ខាងក្រោម​ឈៀង​ខាងឆ្វេង: ( មាន​ចំនួន ៤ Labels )
- {country}=ពាក្យ​ប្រទេស : សម្រាប់​បង្ហាញ Icon រូប​ទង់ជាតិ​តំណាង​ប្រទេស (មាន​ចំនួន ១៣ ប្រទេស)
* ពាក្យ​ប្រទេស​មាន​ដូចជា៖ cambodia, china, hongkong, india, indonesia, japan, korea, philippines, singapore, taiwan, thailand, usa, vietnam
- {file}=dub, sub ឬ raw : សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ Dub, Sub ឬ Raw
- {speak}=ភាសា​និយាយ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ភាសា​និយាយ​នៃ​រឿង​ជា​អក្សរ​កាត់
* ភាសា​និយាយ​មាន​ដូចជា៖ chinese [CN], japanese [JP], khmer [KH], korean [KR], thai [TH]
- {year}=ឆ្នាំ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ឆ្នាំ​នៃ​រឿង​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ

+ ផ្នែក​ខាងក្រោម​ឈៀង​ខាងស្ដាំ: ( មាន​ចំនួន ៣ Labels )
- {duration}=អក្សរ ឬ លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​រយៈពេល​នៃ​វីដេអូ​រឿង
- {episode}=អក្សរ ឬ លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ចំនួន​ភាគ​នៃ​រឿង
- {rating}=លេខ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ការ​ដាក់​ពិន្ទុ​នៃ​រឿង

+ ផ្នែក​ខាងលើ​ឈៀង​ខាងស្ដាំ: ( មាន​ចំនួន ៣ Labels )
- {18plus} : សម្រាប់​បង្ហាញ​លេខ [18+]
- {quality}=អក្សរ : សម្រាប់​បង្ហាញ​គុណភាព​វីដេអូ​រឿង (CAM, SD, HD, FHD)
- {type}=អក្សរ : សម្រាប់​បង្ហាញ​ប្រភេទ​រឿង (Movie, Drama ឬ Series)

របៀបប្រើ៖ ចម្លង​គម្រូ Code Labels ខាងក្រោម​ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ណា​មួយ​របស់​អ្នក​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view

ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Labels ទាំង ៤ ទីតាំង​បែប​រឿង​ទោល (Single Movie)
<span class="hcl">
 <b>{year}=2022</b> <b>{rating}=8.5</b> <b>{type}=Movie</b> <b>{khdub}</b>
</span>
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Labels ទាំង ៤ ទីតាំង​បែប​រឿង​ភាគ (Drama ឬ Series)
<span class="hcl">
 <b>{speak}=khmer</b> <b>{episode}=EP.29</b> <b>{type}=Drama</b> <b>{ongoing}</b>
</span>
កំណត់​សម្គាល់៖ ទីតាំង​នៃ​ផ្នែក​នីមួយៗ​អាច​ជ្រើសរើស​ដាក់​បាន​តែ ១ Label ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង ១ Post។

* ក្បាលចាក់​រឿង​ទោល - Movie Player:
- Style: iframe Embed
<div id="movie"></div>
<script>
const movie = {
  id: "4470355921458"
};
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- src: តំណរភ្ជាប់ Embed Video ផ្សេងៗ
- dm: Dailymotion Video ID
- id: Odnoklassniki Video ID ( Ok.ru )
- gd: Google Drive Video ID
- vm: Vimeo Video ID
- yt: Youtube Video ID

- Style ១ Videojs ឬ Style ២ JW
<div id="movie"></div>
<script>
const movie = {
  style: 1,
  file: ""
};
</script>
កំណត់​សម្គាល់​សម្រាប់ Style ១៖
- file: តំណរភ្ជាប់ file .mp4 ឬ .m3u8
- subLang: ភាសា​នៃ Subtitles: en=English, id=Indonesian, km=Khmer, th=Thai និង vi=Vietnamese
- subUrl: តំណរភ្ជាប់​នៃ Subtitle .vtt
- បន្ថែម type: "hls" ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ file .m3u8

កំណត់​សម្គាល់​សម្រាប់ Style ២៖
- file: តំណរភ្ជាប់ file .mp4 ឬ .m3u8
- subLang: ភាសា​នៃ Subtitle
- subUrl: តំណរភ្ជាប់​នៃ Subtitle .srt ឬ .vtt

* បញ្ជីចាក់​រឿងភាគ - Drama ឬ Series Playlists:
- Style: iframe Embed
<div id="playlist"></div>
<script>
const playlists = [
  {style: 1,yt: "nAvDh3to9oY"},
  {id: "4782018661043"},
  {gd: "0Bwh7cTp2lB3PRmgtODRWOENEb28"},
  {vm: "208621116"},
  {dm: "x8fk3rq"},
  {src: "https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https://web.facebook.com/HMKhmerDrama/videos/136291381953293"}
];
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- style: 1 សម្រាប់ Style ១ ឬ style: 2 សម្រាប់ Style ២
- reload: true Refresh ឬ Reload Post នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​លើ​ភាគ ឬ Next Prev ប៊ូតុង
- src: តំណរភ្ជាប់ Embed Video ផ្សេងៗ
- dm: Dailymotion Video ID
- id: Odnoklassniki Video ID ( Ok.ru )
- gd: Google Drive Video ID
- vm: Vimeo Video ID
- yt: Youtube Video ID
- end:true សម្រាប់​បង្ហាញ​ពាក្យ End នៅ​ភាគ​ចុងក្រោយ​នៃ Playlist Style ២ ប៉ុណ្ណោះ

- Style: Videojs ឬ JW
<div id="-playlist"></div>
<script>
const playlists = [{
    file: "",
  },
  {
    file: "",
  },
];
</script>
ចំណាំ៖
- <div id="vjs-playlist"></div> សម្រាប់ Style Videojs
- <div id="jw-playlist"></div> សម្រាប់ Style JW

កំណត់​សម្គាល់​សម្រាប់ Style Videojs៖
- reload: true Refresh ឬ Reload Post នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​លើ​ភាគ ឬ Next Prev ប៊ូតុង
- file: តំណរភ្ជាប់ file .mp4 ឬ .m3u8
- subLang: ភាសា​នៃ Subtitles: en=English, id=Indonesian, km=Khmer, th=Thai និង vi=Vietnamese
- subUrl: តំណរភ្ជាប់​នៃ Subtitle .vtt
- បន្ថែម type: "hls" ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ file .m3u8

កំណត់​សម្គាល់​សម្រាប់ Style JW៖
- reload: true Refresh ឬ Reload Post នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទៅ​លើ​ភាគ ឬ Next Prev ប៊ូតុង
- file: តំណរភ្ជាប់ file .mp4 ឬ .m3u8
- subLang: ភាសា​នៃ Subtitle
- subUrl: តំណរភ្ជាប់​នៃ Subtitle .srt ឬ .vtt

* ប្រអប់​ពិពណ៌នា​រឿង - Descriptions Box:
<div id="description"></div>
<script>
const descriptions = {
  storylineTitle: "Storyline:",
  storyline: "Nearly 5,000 years after he was bestowed with the almighty powers of the Egyptian gods a...",
  detailTitle: "Details:",
  list: [
    "{Director:} Jaume Collet-Serra",
    "{Writers:} Adam Sztykiel, Rory Haines, Sohrab Noshirvani",
    "{Casts:} Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan, Noah Centineo, Sarah Shahi",
    "{Genres:} Action, Adventure, Fantasy",
    "{Country of origin:} United States",
    "{Runtime:} 2 hours 5 minutes",
    "{Release:} 2022",
    "{Production Companies:} New Line Cinema, DC Entertainment, Warner Bros."
  ]
};
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- អ្នក​អាច​លុប ឬ បន្ថែម​ពត៌មាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​ចូល​ទៅ​ក្នុង list នៃ Array ខាង​លើ
- ដើម្បី​បង្ហាញ​អក្សរ​ដិត ( Bold ) ក្នុង list នៃ Array អ្នក​ត្រូវ​ហ៊ុមព័ទ្ធ​ដោយ {អក្សរដិត}

* បញ្ជីចាក់​ទូរទស្សន៍ - Television Playlists:
<div id="-television"></div>
<script>
const playlists = [{
  name: "",
  logo: "",
  file: ""
},
{
  name: "",
  logo: "",
  file: ""
}
];
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- <div id="vjs-television"></div> សម្រាប់ Style Videojs
- <div id="jw-television"></div> សម្រាប់ Style JW
- name: ឈ្មោះ​ប៉ុស្តិ៍​ទូរទស្សន៍
- logo: រូបភាព​ឡូហ្គូ​ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍
- file: តំណរភ្ជាប់ file stream .m3u8

* បញ្ជីចាក់​ចម្រៀង - Audio Playlists:
<div id="-music"></div>
<script>
const playlists = [{
    cover: "",
    title: "",
    singer: "",
    gd: ""
  },
  {
    title: "",
    singer: "",
    file: ""
  }
];
</script>
កំណត់​សម្គាល់៖
- <div id="vjs-music"></div> សម្រាប់ Style Videojs
- <div id="jw-music"></div> សម្រាប់ Style JW
- cover: រូបភាព Cover បទ​ចម្រៀង
- title: ចំណងជើង​បទ​ចម្រៀង
- singer: ឈ្មោះ​អ្នក​ចម្រៀង
- gd: id នៃ Google Drive .mp3 file
- file: តំណរភ្ជាប់ file audio .mp3

* Theme Options CSS Variables: [ Theme --> Edit HTML ]
+ license.key : លេខកូដ​អាជ្ញាប័ណ្ណ

+ layout.mode : Theme Layout Mode
- landscape : សម្រាប់​រូបភាព​រឿង​បែប​ផ្ដេក ( Landscape )
- "" : សម្រាប់​រូបភាព​រឿង​បែប​បញ្ឈរ ( Portrait )

+ darkmode : ស្បែកប្លក់​ពណ៌​ងងឹត
- dark : ប្ដូរ​ទៅ​ពណ៌​ងងឹត
- "" : ពណ៌​ធម្មតា

+ open.graph.image : តំណរភ្ជាប់​រូបភាព​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក Share Link Blog Homepage របស់​អ្នក​ទៅ​កាន់ Social Media ដូច​ជា៖ Facebook, Twitter, Telegram...
- មើល​គម្រូ ==> https://developers.facebook.com/tools/debug/?q=https://spring.rithisethtes.com
- មើល​គម្រូ ==> https://www.opengraph.xyz/url/https://spring.rithisethtes.com

+ inspect.element : Inspect Element ឬ F12 Keyboard
- disabled : បិទ​មិន​អោយ Inspect Element នៅ​លើ​ប្លក់
- "" : Inspect Element បាន​ធម្មតា

+ post.per.page : ចំនួន Posts ដែល​ត្រូវ​បង្ហាញ ( តម្រូវ​អោយ​ដូច​គ្នា​ទៅ​នឹង Blog Layout )
- Default : 20

+ disclaimer.box : Disclaimer Box
- Default : Spring Play does not store any files on our server, we only embed media which is hosted on third party hosting services.

+ related.posts.title : Related Posts Title
- Default : Recommended

+ comments.system : ប្រព័ន្ធ​បញ្ចេញ​មតិ
- blogger : Blogger Comment
- facebook : Facebook Comment
- disqus : Disqus Comment
- hide : មិន​បង្ហាញ Comment

+ disqus.shortname : Username នៃ Disqus Comment
- Default : ""

* Player Options CSS Variables: [ Theme --> Edit HTML ]
+ jw.player.script : JW Player Script ( សម្រាប់​ដំណើរ​ការ JW Player )
- Sample : https://cdn.jwplayer.com/libraries/IDzF9Zmk.js

+ scroll.into.view : Scroll Playlist ទៅ​ខាង​លើ
- true : Scroll ទៅ​លើ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​ភាគ​នីមួយៗ ឬ Next, Prev ប៊ូតុង
- false : មិន Scroll

+ scroll.into.view.offset : ចំនួន​គម្លាត​ពី​ខាង​លើ​នៃ Scroll Playlist
- Default : 110

+ reload.scroll.into.view : Scroll Playlist ទៅ​ខាង​លើ​ចំពោះ Playlist ដែល​បាន Enable Reload Option
- true : Scroll ទៅ​លើ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​ភាគ​នីមួយៗ ឬ Next, Prev ប៊ូតុង
- false : មិន Scroll
+ reload.scroll.into.view.offset : ចំនួន​គម្លាត​ពី​ខាង​លើ​នៃ Scroll Playlist
- Default : 30
+ show.watermark : Logo Watermark នៅ​លើ Videojs Player ឬ JW Player ខាង​លើ​ឈៀង​ខាង​ឆ្វេង
- true : បង្ហាញ
- false : មិន​បង្ហាញ
+ watermark.image : តំណរភ្ជាប់​នៃ Logo Watermark
+ show.overlay.image.advertise : ប្រអប់​រូបភាព​ពាណិជ្ជកម្ម​រាង​បួន​ជ្រុង​នៅ​លើ Iframe Player
- true : បង្ហាញ
- false : មិន​បង្ហាញ
+ overlay.image.advertise : តំណរភ្ជាប់​រូបភាព​ពាណិជ្ជកម្ម
+ overlay.image.advertise.link : តំណរភ្ជាប់​នៅ​ពេល​ចុច​លើ​រូបភាព​ពាណិជ្ជកម្ម
+ show.video.advertise : វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម
- true : បង្ហាញ
- false : មិន​បង្ហាញ

+ number.of.video.advertise : ចំនួន​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម ( អាច​បង្ហាញ​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម​បាន​រហូត​ដល់ ៥ វីដេអូ​ក្នុង ១ Player )

+ video.advertise.skip.ad.in : Skip Ad in
+ video.advertise.countdown.timer : ចំនួន​វិនាទី​រាប់​ថយ​ក្រោយ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ប៊ូតុង Skip
+ video.advertise.seconds.text : Seconds Text
+ video.advertise.skip.text : Skip Ad
+ video.advertise.click.url.x : តំណរភ្ជាប់​ចុច​លើ​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម
+ video.advertise.video.url.x : តំណរភ្ជាប់​វីដេអូ​ពាណិជ្ជកម្ម

* Post Shortcodes:
- {contactform} : សម្រាប់​បង្ហាញ​ទម្រង់​ផ្ញើសារ​ទំនាក់ទំនង
- {fullwidth} : ប្ដូរ Body Content អោយ​ពេញ​ដោយ​បំបាត់ Sidebar

របៀបប្រើ៖ ចម្លង Shortcode ដាក់​ចូល​ទៅ​កាន់ Post ឬ Page ណា​មួយ​ដោយ​ប្ដូរ​ទៅ​ជា HTML view
ឧទាហរណ៍៖ គម្រូ Contact Form ដោយ​គ្មាន Sidebar
<b>{fullwidth}</b> <b>{contactform}</b>
* ប្ដូរ​ពណ៌​ស្បែកប្លក់ - Change Theme Color:
- ចូល​ទៅ​កាន់ Theme --> Customize --> Background --> Main color theme ជ្រើសរើស​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ពេញចិត្ត​រួច​ចុច Icon Save ជា​ការ​ស្រេច៕

* អរគុណ​ជា​ពិសេស​ទៅ​ដល់ - Special Thanks to:
- https://probloggertemplates.com, https://www.soratemplates.com, https://www.templatesyard.com
- Google Fonts
- https://fontawesome.com
- https://tabler-icons.io
- JQuery
- JW Player
- VideoJS Player
- CryptoJS
- Theia Sticky Sidebar
- Other...

Comment